مهم ترین ویژگی یک نرم افزار حسابداری گزارشاتی است که ارائه میدهد.

نرم افزار حسابداری فروشگاه انواع گزارشات مورد نیاز را به طور تفکیک شده یا کلی نظیر گزارشات خرید،فروش،وجوه دریافتنی،وجوه پرداختنی،موجودی انبار،موجودی حساب ها،تراز آزمایشی و... را به نمایش میگذارد.از این رو مدیر یک واحد بازرگانی از تمام اطلاعات واحد خود کاملا آگاه است و میتواند با تکیه بر تحلیل اطلاعات به صورت آگاهانه در مورد فروشگاه خود تصمیم گرفته و آنها را عملی کند.