تامین کننده در نرم افزار حسابداری فروشگاه طرفی است که محصولات مشخصی را به فروشگاه ارائه میدهد.در نرم افزار حسابداری فروشگاه این امکان وجود دارد تا به تعداد نامحدود تامین کننده ثبت و اطلاعات تماس و آدرس آن ها ذخیره شوند.همچنین اطلاعات بدهکاری و بستانکاری در موارد نیاز میتوانند ثبت  یا به نمایش گذاشته شوند.از این رو برای کنترل حساب های خرید فروشگاه کمبودی نخواهد بود و مدیران و حسابدارن با مشکل محدودیت مواجه نمیشوند.