صرفا ثبت سند حسابداری برای یک فروشگاه کافی نیست. فروشگاه ها فعالیت‌های متعددی از جمله کنترل عملیات چک، کنترل حساب‌های بانکی، انبارداری، خرید از تامین‌کنندگان،مدیریت فروش، محاسبه دستمزد پرسنل و… دارند. تمامی اطلاعات گفته شده، درنهایت تبدیل به موجودی‌های مالی فروشگاه می‌شوند. یک پارچگی نرم افزار حسابداری فروشگاه به فروشگاه کمک می‌کند، اطلاعات به‌شکل منسجمی ثبت شوند. در نتیجه، دوباره‌کاری پیش نمی‌آید و تجمیع اطلاعات به‌شکل سازمان‌یافته دردسترس خواهد بود.