نرم افزار مدیریت تولید

پنل اطلاعات پایه

شرکت ها :

در این پنل شما شرکت خود را معرفی می نمائید. پس از معرفی شرکت نسبت به معرفی واحد های زیر مجموعه ( واحد های تولیدی و یا خدماتی ) اقدام می نمائید.

شرکت های خارجی:

در این قسمت شرکت های طرف قرارداد و یا مشتریان شما معرفی می گردند.

الگو های تولید :

الگوی تولید محصولات در این قسمت تعریف می شود . با توجه به این که برای تولید یک محصول ، ابتدا محصولات میانی آن باید تولید شود ،  در این قسمت می توانید الگوهای استاندارد برای کلیه محصولات تعریف نمائید.

روند تولید محصول شامل محصولات میانی ، گذر از کارگاه های مختلف ، ایجاد سوالات مربوطه در خصوص نحوه تولید ، مصرف مواد ، ضایعات و غیره ، همچنین پیش نمایش گرافیکی الگوی ایجاد شده در این قسمت ثبت می شود.

پنل مدیریت تولید

این پنل مهمترین بخش این سیستم می باشد. تمامی سفارشات در این بخش به مدیر نمایش داده می شود . با کلیک بر روی جزئیات سفارش می توانیم جزئیاتی مانند: کسر یا موجودی انبار و یا در دست تولید را مشاهده نمائیم.  در قسمت جزئیات مدیر می تواند با توجه به موجودی در انبار ، دستور تامین یا دستور تولید این سفارش را صادر کند.

با انتخاب تامین سفارش ، لیستی از سفارشات ثبت شده به همراه موجودی انبار محصول مورد نظر و همچنین کسر موجودی محصول نمایش می یابد. در صورتی که برای یک محصول سفارشات مختلفی ثبت شده باشد ، مدیر می تواند با صلاحدید خود اولویت تامین این سفارشات را تغییر دهد . سیستم به صورت خودکار موجودی های انبار را بر اساس اولویت جدید تقسیم کرده و وضعیت جدید را پس از تغییر اولویت سفارش نمایش می دهد.

با انتخاب دستور تولید ، ابتدا در صورتیکه برای محصول مورد نظر الگو یا الگوهای تولید ثبت شده باشد، مدیر می تواند دستور تولید را صادر نماید . با توجه به الگوهای ثبت شده برای این محصول الگوی تولید نمایش می یابد، بنابراین مدیر تعداد محدودی الگوهای مرتبط با این محصول را مشاهده می کند. تعداد تولید محصول در اختیار مدیر بوده و می تواند بنا به تشخیص یا صلاحدید کلی شرکت تعداد تولید را کمتر یا بیشتر یا معادل سفارش رسیده تعیین نماید.

پس از ذخیره دستور تولید ، دستور تولید صادر شده با توجه به الگوی تعریف شده درکارگاه های مختلف تولیدی ثبت می شود. مدیران کارگاه ها دستور تولید را مشاهده کرده و اقدام به تولید محصول می نمایند.