در یک فروشگاه ممکن است در نتیجه خرید و فروش ها بدهکاری و بستانکاری ایحاد شود.

نرم افزار حسابدرای فروشگاه این امکان را فراهم میکند تا در هنگام چنین شرایطی، حسابدار بدهکار یا بستانکار بودن را تعیین و ذخیره کند تا در زمانی دیگر پس از تصویه حساب به آن ها رسیدگی و ثبت کند.