در نرم افزار حسابداری فروشگاه ما میتوانیم مشتری ها را به تعداد نامحدود ثبت و اطلاعات تماس و آدرس های آنها را ذخیره کنیم تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد .همچنین میتوانیم اصلاعات بدهکاری و بستانکاری مشتری را در صورت نیاز ثبت و مشاهده کنیم.