ویژگیهای و مزیت‌های رقابتی نرم افزار مدیریت تولید چرخونه

سفارشی‌سازی و گزارش‌های اختصاصی :

اگر چه سیستم تولید بر اساس نوع آن از نظر زیرساخت و معماری سیستم از یک الگوی خاص تبعیت می‌نماید اما حتی صنایع یکسان نیز در پیاده‌سازی سیستم تولید نیاز به حجم گسترده‌ای از سفارشی‌سازی دارند. نرم افزار چرخونه با ایجاد بستر مناسب به کمک تیم پروژه این مهم را انجام می‌دهند. پیاده سازی ، سفارشی سازی و تهیه گزارشات مورد نیاز هر یک از کارخانه ها و کارگاه های تولید توسط تیم چرخونه اجرا وتحویل مشتریان می گردد.

مزایای حاصل از پیاده سازی و سفارشی سازی :

  • راه اندازی اولیه سیستم
  • ایجاد تنظیمات و الگوی های مورد نیاز اختصاصی
  • آموزش پرسنل ، مدیران کارگاه ها و اپراتور های دستگاه ها
  • ایجاد گزارشات مورد نیاز
  • ثبت اولیه موجودیهای مواد اولیه و کالاهای میانی در زمان شروع تولید